Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Richtlijn Europese Blauwe Kaart (EU 2021/1883) ter vervanging van de 'oude' Richtlijn Europese Blauwe Kaart (2009/50/EG)

Het voorstel voor een nieuwe Europese Blauwe Kaart is aangenomen op 20 oktober 2021: Richtlijn (EU) 2021/1883 van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2021 ‘betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, en tot intrekking van Richtlijn 2009/50/EG van de Raad’.

Richtlijn 2021/1883 moet uiterlijk op 18 november 2023 worden geïmplementeerd in de nationale wetgeving van de EU lidstaten. Nederland heeft deze richtlijn te laat - pas in juni 2024 - omgezet in de nationale regelgeving.

De nieuwe Europese Blauwe Kaart richtlijn is aangenomen omdat de  huidige Europese blauwe kaart (Richtlijn 2009/50/EG) die bestaat sinds 2009, in de praktijk niet aantrekkelijk is gebleken voor werkgevers in de Europese Unie.

De Europese Commissie schreef in haar voorstel dat de nieuwe Europese blauwe-kaartregeling naar schatting een positief jaarlijks economisch effect zal hebben van € 1,4 miljard tot € 6,2 miljard voor de lidstaten.  Dat positieve effect bestaat er dan uit dat meer hooggeschoolde werknemers naar de Europese Unie zullen komen om hier te werken, in plaats dat ze bijvoorbeeld gaan naar de Verenigde Staten en Canada.

Momenteel kiest slechts 31% van de hoogopgeleide migranten die voor werk vertrekken naar OESO-landen, de EU als bestemming. Dat betekent dat 69% van deze groep kenniswerkers kiest voor andere bestemmingen die economisch concurreren met de Europese Unie. Aangezien het de ambitie van de Europese Unie is om de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden, moet het nieuwe voorstel bijdragen aan het bereiken van dit doel.

In Nederland was het aantal uitgegeven Europese blauwe kaarten tot voor kort zeer beperkt, omdat de meeste werkgevers ervoor kiezen om de Nederlandse kennismigranten verblijfsvergunning aan te vragen. Onder de nieuwe Europese blauwe kaart blijft ook de kennismigrantenregeling bestaan.

De nieuwe Europese blauwe kaart in het kort:
 • Een lagere salarisgrens om in aanmerking te komen voor een Europese blauwe kaart: een salarisnorm die gelijk is aan 1 keer of ten hoogste 1,6 maal het gemiddelde landelijke salaris.
 • De vereiste minimumduur van de arbeidsovereenkomst wordt teruggebracht van 12 naar 6 maanden.
 • Houders van een Europese blauwe kaart mogen een zelfstandige activiteit uitoefenen naast het beroep van hun blauwe kaart.
 • Werkervaring moet door de lidstaten worden erkend. Zo gaat gelden dat drie jaar werkervaring in de afgelopen zeven jaar in plaats van een diploma-eis geldt voor leidinggevenden in ICT.
 • Blauwe kaarthouder mag korter dan 90 dagen werken binnen het Schengengebied zonder extra werkvergunning in die andere lidstaat.
 • De Blauwe kaarthouder mag maximaal 1 maand na aanvraag Europese Blauwe kaart in tweede lidstaat beginnen met werken.
 • Geldigheidsduur Blauwe kaart: ten minste 2 jaar of contractduur plus 3 maanden.
 • Na 1 jaar in EU lidstaat opgebouwde verblijfsjaren worden meegenomen naar andere lidstaat.
 • Verblijfsjaren mogen worden meegenomen naar andere lidstaat als de laatste 2 jaar van de 5 jaar in EU is verbleven met een Blauwe kaart.
 • EU-langdurig ingezetene die voormalig Blauwe kaarthouder is mag 2 jaar buiten EU verblijven.
 • Werkgever erkend referent: beslissing binnen 1 maand, en geen bewijs van beroepskwalificaties bij aanvraag.
 • Werkgever geen erkend referent: beslissing binnen 2 maanden.

 

Ierland en Denemarken zullen de nieuwe Europese blauwe kaartrichtlijn niet toepassen. Deze landen hebben ook de huidige Europese blauwe kaartrichtlijn niet overgenomen.

Interessante links