Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Wij zijn in 2021 én 2020 het beste advocatenkantoor van Nederland op het gebied van klanttevredenheid.

Europese Blauwe Kaart: De voorwaarden

De Europese blauwe kaart is een verblijfsvergunning voor werk- en verblijfsvergunning voor hooggekwalificeerde onderdanen van landen die geen lidstaat zijn van de Europese Unie. De Europese blauwe kaartrichtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse vreemdelingenwet en vreemdelingenbesluit. Aanvragen voor de Europese Blauwe Kaart kunnen worden ingediend door de werkgever of de werknemer. Er moet aan de volgende criteria worden voldaan:

Werk

Een getekende arbeidsovereenkomst of bindende aanbieding van minimaal zes maanden. De geldigheid van de Europese blauwe kaart hangt samen met de duur van de arbeidsovereenkomst plus 3 maanden: bij een arbeidsovereenkomst van 3 jaar wordt de Europese blauwe kaart afgegeven voor een periode van 3 jaar en 3 maanden.

De Europese blauwe kaart kan worden uitgegeven voor een maximale duur van 5 jaar. Na deze periode is het mogelijk om de Europese blauwe kaart te verlengen, mits er nog een arbeidsovereenkomst is en een salaris wordt verdiend dat voldoet aan de salarisnorm voor de Europese Blauwe Kaart.

Minder verdienen dan de salarisnorm van de Europese Blauwe Kaart hoeft geen reden te zijn om een aanvraag tot verlenging af te wezen. De houder van de Europese Blauwe Kaart mag als gevolg van ziekte of handicap, maximaal 12 aaneengesloten maanden, zonder gevolgen voor zijn verblijfsvergunning minder verdienen dan de salarisnorm.

De arbeidsovereenkomst moet worden afgesloten met een in Nederland gevestigde onderneming.

Salaris

Het overeengekomen salaris moet ten minste de drempel zijn die door de individuele lidstaat is vastgesteld. In Nederland zijn twee salarisnormen vastgesteld: een 'hoge' en een 'lage' salarisnorm. De 'hoge' bruto salarisgrens in Nederland is een bruto maandsalaris van € 5.331 (exclusief 8% vakantietoeslag) wat neerkomt op een bruto jaarsalaris van € 69.090 inclusief 8% vakantietoeslag.

De 'lage' salarisnorm geldt voor aanvragers die op het moment van de aanvraag korter dan 3 jaar geleden zijn afgestudeerd. Deze salarisnorm is € 4265 (exclusief 8% vakantietoeslag) wat neerkomt op een bruto jaarsalaris van € 55.274 inclusief 8% vakantietoeslag.

Beroepskwalificaties en diploma

Werkervaring

Een diploma van hoger beroepsonderwijs is niet vereist indien de aanvrager van de Europese Blauwe Kaart 5 jaar relevante werkervaring heeft. Deze werkervaring kan worden aangetoond met referentiebrieven en arbeidsovereenkomsten.

Er gelden weer soepelere voorwaarden met betrekking tot voorafgaande werkervaring voor ICT specialisten of ICT managers.  Voor deze functies geldt dat de werknemer tenminste 3 jaar relevante werkervaring heeft opgedaan in de afgelopen 7 jaren voorafgaand aan de Europese Blauwe Kaart aanvraag. Een diploma is ook in dit geval geen voorwaarde.

Diplomawaardering en inhoudelijk onderwijsprogramma

Indien niet wordt voldaan aan de eisen met betrekking tot voorafgaande werkervaring dan is een diploma een voorwaarde. De aanvrager van de Europese blauwe kaart moet met succes een postsecundair hoger onderwijsprogramma van ten minste drie jaar hebben afgerond. Dat wil zeggen een bachelor- of masterdiploma.

De hogere opleiding die is gevolgd door de werknemer moet in lijn met de functie die de werknemer gaat vervullen in Nederland.

Een buitenlandse bachelor of masterdiploma moet worden beoordeeld door IDW (Internationale Diploma Waardering). Bij de aanvraag voor een Europese blauwe kaart moet een kopie van het diploma samen met de IDW diplomawaardering worden ingediend. Het diploma moet zijn gewaardeerd vóórdat de aanvraag voor een Europese blauwe kaart wordt ingediend.

Aamvragers die aan een Nederlandse universiteit zijn afgestudeerd, hoeven alleen een kopie van hun diploma overleggen.

Geldig paspoort

De aanvrager moet een paspoort hebben. Het paspoort moet minimaal 6 maanden geldig zijn bij het indienen van de aanvraag.

Geen bedreiging vormen voor de openbare orde, veiligheid of gezondheid

De aanvrager vormt geen bedreiging voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid. Eerder illegaal verblijf in verband met overstay van een eerder (Schengen)visum of vrije termijn en de registratie daarvan in het Schengeninformatiesysteem (SIS) is geen reden om de aanvraag af te wijzen.

Indiening van de aanvraag

Als de aanvrager de nationaliteit heeft van een land dat een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig heeft, kan de aanvraag alleen worden ingediend als de aanvrager buiten Nederland woont. Inwoners uit Australië, Canada, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn vrijgesteld van de MVV visumplicht.

Ook is geen MVV vereist voor aanvragers die houder zijn van:

  • een geldige Nederlandse verblijfsvergunning
  • houder van een Europese blauwe kaart in een andere lidstaat
  • houder van een EU langdurig ingezetene verblijfsvergunning in een andere EU-lidstaat.

Hoe lang duurt de procedure?

Een beslissing over de aanvraag voor een Europese blauwe kaart wordt zo snel mogelijk genomen. De maximale beslisduur is 30 dagen indien de werkgever door de IND is erkend als referent. De beslisduur is maximaal 90 dagen als de werkgever geen erkend referent is.

De werkgever kan de aanvraag in Nederland indienen of de werknemer kan de aanvraag indienen bij de Nederlandse vertegenwoordiging in zijn land van herkomst, of land waar hij woonachtig is. Als de vreemdeling al in het bezit is van een Nederlandse verblijfsvergunning, bijvoorbeeld een vergunning als kennismigrant, is het ook mogelijk om een ​​wijziging van de verblijfsvergunning in Europese Blauwe Kaart aan te vragen.

Klik hier voor aanvraagformulier voor de Europese blauwe kaart voor bedrijven die erkend referent zijn en hier voor niet-erkende referenten.

De aanvraag kan gestuurd worden naar:

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Postbus 5

9560 AA Ter Apel